Tag: 108 form

  • Tai Chi 108 form

    Master Ke Yuan leads Tai Chi 108 steps form.  Taiji 108 form. 1 stand upright & prepare 立正預備 lì zhèng yù bèi 2 separate leg 分腳渾元 fēn jiǎo hún yuán 3 commencement of tai chi 太極起勢 tài jí qǐ shì 4 right ward off 右手掤式 yòu shǒu péng shì 5 advance, left ward off 左掤上步…